Bạc connector C3604

Mã sản phẩm:

Size:Phi48x8

Nhà sản xuất:

Mô tả: //0.02 và phi12H7

Mô tả chi tiết

Sản phẩm khác