Linking part

Mã sản phẩm:

Size:0

Nhà sản xuất:Bach Tung

Mô tả: Vật liệu Delrin Black (POM-H)

Mô tả chi tiết